PROIECT HURO 390 TRANSBORDER

Titlul proiectului:Îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul polilor urbani Oradea și Debrecen”

Sursa de finantare: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2014-2020

Axa Prioritară  PA 2. Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperare și accesibilitate)

Domeniul major de interventie 2.2. Creșterea procentului de pasageri care folosesc forme de transport durabile – cu emisii reduse de carbon și nivel redus de zgomot –pentru deplasarea transfrontalieră

Prioritatea de investiţii 7/c Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice inclusiv cu un nivel redus de zgomot

Acronim: TRANSBORDER

Lider de proiect: Oradea Transport Local

Partener proiect: A.D.I. Transregio și Compania de Transport Public din orașul Debrecen (DKV kft)

Perioada de implementare: 01.02.2019 - 31.01.2021, durata 24 luni

Acest proiect vizează îmbunătățirea caliității serviciului de transport la nivelul polilor urbani transfrontalieri Oradea și Debrecen. În acest sens, obiectivele specifice se axează pe îmbunătățirea cadrului de analiză și planificare cu privire la modernizarea serviciilor de transport public la nivelul celor doi poli transfrontalieri, respectiv pe modernizarea serviciilor de transport public local din cele două orașe.

Obiectivul specificse referă la realizarea de intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic puternic, în vederea exploatării potențialurilor comune și abordării provocărilor comune.

Principalele rezultate estimate a fi atinse prin acest proiect constau în:

 1. Elaborarea unui Studiu de Flux de călători la nivelul rețelei de transport public local din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes;
 2. Realizarea unor anchete Origine-Destinație în Municipiul Oradea;
 3. Elaborarea unui Studiu Tehnic care să permită dezvoltarea unui prototip de validator care să contribuie la îmbunătățirea sistemului de e-ticketing aferent serviciului de transport public din Debrecen;
 4. Elaborarea unui Plan de Dezvoltare/Actualizare a rețelei de transport public local în Municipiul Oradea;
 5. Achiziția a 7 autobuze noi, de tip Euro 6, pentru S.C. Oradea Transport Local S.A.;
 6. Achiziția a 2 midi-buze și a 2 autobuze, de tip Euro 6, pentru Compania de Transport din Debrecen (DKV);
 7. Achiziția unui sistem automat de localizare vehicule și informare călători (inclusiv achiziția și instalarea unui număr de 50 de panouri de informare în timp real în stațiile de transport public din Oradea).
 8. Realizarea unei aplicații mobile care să permită planificarea călătoriilor în timp real la nivelul sistemului de transport public din Oradea, Borș, Sînmartin și Biharkeresztes.
 9. Modernizarea a trei stații de transport public din Debrecen prin dotarea acestora cu panori de informare și automate de bilete.
 10. Organizarea campaniei “Săptămâna Europeană a Mobilității” atât în Oradea, cât și în Debrecen.

Bugetul totalestimat al acestui proiect este de 2.930.600 Euro, din care finanțarea nerambursabilă solicitată se ridică la suma de 2.491.010 Euro, cofinanțarea națională, la suma de 334.088,40 Euro iar contribuția proprie a celor trei parteneri (OTL, TRANSREGIO și DKV) reprezintă suma de 105.501,60 Euro.


PROIECT HURO/1001/014/1.1.3 CROSSTRANS

Titlul proiectului: Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen

Sursa de finantare: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Axa Prioritară 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare

Domeniul major de intervenție 1.1. Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier

Acțiunea 1.1.3. Pregătirea de studii, planuri/proiecte

Acronim: CROSSTRANS

Lider de proiect: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, România:

Partener proiect: Municipiul Debrecen, Ungaria

Perioada de implementare: 01.03.2012 - 31.05.2013, durata 15 luni

Proiectul ”Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen” cu acronimul CROSSTRANS, implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea în parteneriat cu Municipiului Debrecen, are ca obiectiv general dezvoltarea sistemelor locale de transport la nivelul polilor urbani Oradea şi Debrecen în vederea creării unui sistem de transport cu impact transfrontalier.

Obiectivul specific se referă la crearea unui cadru de analiză şi planificare pentru dezvoltarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier.

Punctul de plecare al acestui proiect a fost reprezentat de lipsa unor date precise cu privire la mobilitatea cetăţenilor, existența unei repartizări modale dezechilibrate, circulaţia excesiv direcţionată de-a lungul principalelor artere, concentrarea activităţilor şi extinderea urbană care au cauzat apariţia unei mobilităţi “forţate”, precum şi inexistenţa unei reţele integrate de transport metropolitan la nivelul celor două aglomerări urbane.

Astfel s-a identificat necesitatea realizării a unui Studiu de mobilitate și a unui Plan de Dezvoltare a Transportului Metropolitan atât pentru Zona Metropolitană Oradea, cât și pentru municipiul Debrecen.

În ceea ce privește Zona Metropolitană Oradea, Studiul de Mobilitate are patru componente:

 1. Studiul de trafic la nivelul Zonei Metropolitane Oradea;
 2. Studiul privind fluxul de călători la nivelul municipiului Oradea;
 3. Studiul privind fluxul de călători la nivelul rețelei de transport public care face legătura între municipiul Oradea și comunele membre ale Zonei Metropolitane Oradea;
 4. Analiza facilităților de parking, piste ciclabile, zone pietonale, aspecte de siguranță în trafic, accesibilitate și de mediu la nivelul Zonei Metropolitane Oradea.

În urma realizării Studiului de Mobilitate, a fost elaborat și Planul de Dezvoltare a Transportului Metropolitan, care reprezintă un instrument - suport în luarea tuturor deciziilor ce afectează sistemul de transport, pe termen scurt, mediu și lung la nivelul Zonei Metropolitane Oradea.

Acest document de planificare este divizat în două componente:

 1. Planul de fluidizare a circulației la nivel metropolitan – conține un Plan de organizare a circulaţiei ce va cuprinde propuneri pentru modificarea configuraţiei reţelei stradale şi dimensionarea în plan a structurii propuse pe termen scurt (1-3 ani), pentru rezolvarea unor disfuncţii constatate și soluții vizând circulaţia pietonală şi de biciclişti cu aplicabilitate imediată (pe termen scurt 1-3 ani), precum și o prognoza a traficului pe termen mediu (3-5 ani) şi lung (peste 5 ani).
 2. Planul de dezvoltare a sistemului de transport public local la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, are ca scop:
 • Optimizarea tuturor traseelor pentru rețeaua de transport public local de călători de la nivelul Municipiului Oradea. Soluțiile propuse vor fi pretabile la caracteristicile rețelei rutiere și traficului și să ducă la optimizarea transportului public local de călători din Municipiul Oradea prin creșterea vitezei comerciale, reducerea timpilor de călătorie, creșterea încasărilor, soluții alternative de transport public local de călători;
 • Optimizarea tuturor traseelor pentru rețeaua de transport public local de călători care face legătura între Municipiul Oradea și cele 11 comune membre ale Zonei Metropolitane Oradea. Aceasta va ține cont de rețeaua existentă de linii de autobuz, nevoile de deplasare ale cetățenilor, trama stradală existentă și reglementări rutiere existente, direcțiile de dezvoltare economică, planuri și propuneri de dezvoltare a infrastructurii rutiere;
 • Propuneri de amenajare a unor puncte intermodale care să permită interconectarea diferitelor mijloace de transport la nivelul Zonei Metropolitane Oradea respectiv integrarea transportului extern în cel municipal;
 • Realizarea unei Analize Cost - Beneficiu pentru grupul de trasee propus la nivelul fiecărei unități administrativ-teritorială deservită de transportul public de călători cu autobuze la nivelul Zonei Metropolitană Oradea și stabilirea gradului de rentabilitate a categoriilor de trasee, separat pentru trasee principale și secundare;
 • Prognozarea dezvoltării transportului public local de călători (5-10 ani) la nivelul Zonei Metropolitane Oradea și formularea a minim 2 scenarii privind evoluția acestui sistem, cu operator unic sau multioperator.

 

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de cele 15 autorități locale din zona învecinată municipiilor Oradea și Debrecen, autoritățile locale, regionale și centrale cu competențe în dezvoltarea sistemelor publice de transport local, operatorii de transport publici și privați de la nivel local sau regional, 200.000 de utilizatori ai sistemului de transport din zonă, precum și cei aproape 500.000 de cetățeni din zonele metropolitane Oradea și Debrecen care își vor îmbunătăți mobilitatea.

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de persoanele dezavantajate, șomeri care își vor mări mobilitatea și șansele de a-și găsi un loc de muncă, turiști, întreprinderile din zonă și economia locală și regională.

Bugetul total al acestui proiect este de 298.470 Euro, din care:

- 152.140 Euro (97%, adică 147.575,80 Euro, finanțare nerambursabilă și 3%, adică 4.564,20 Euro, contribuție proprie) revin Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea;
- 146.330 Euro (94%, adică 137.550,20 Euro, finanțare nerambursabilă și 6%, adică 8.779,80 Euro, contribuție proprie) revin municipiului Debrecen.

Proiectul ”Planificarea unui sistem de transport cu impact transfrontalier la nivelul polilor urbani Oradea si Debrecen”, cu acronimul CROSSTRANS, a fost implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) fiind finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.