Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Având în vedere faptul că acest domeniu face parte din categoria serviciilor de utilitate publică (potrivit art. 3 din Legea nr. 51/2006) acesta prezintă o serie de particularități, după cum urmează:

a) are un caracter economico-social;

b) răspunde unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;

c) are caracter tehnico-edilitar;

d) are caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;

e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;

f) presupune existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene;

h) este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

i) este organizat pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public;

j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;

k) este furnizat/prestat pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";

l) recuperarea costurilor de exploatare şi de investiţie se face prin preţuri şi tarife sau taxe şi, după caz, din alocaţii bugetare.

 

 Pornind de la aceste particularități, legea specială în această materie (Legea nr. 92/2007 privind transportul public local) instituie în sarcina autoritățior publice locale o dublă obligație:

  1. Să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există.
  2. Să stabilească şi să aplice strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de transport public local.

Totodată același act normativ, prin trimitere la prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006, lasă la latitudinea autorităților publice locale posibilitatea de a se asocia în cadrul asociațiilor de dezvoltare intrecomunitare în vederea gestionării în comun a serviciului public de transport prin curse regulate.

Având în vedere aceste considerente, în cursul anului 2013, a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, care în prezent gestionează serviciul de transport public prin curse regulate pe raza : municipiului Oradea, comunei Borș, comunei Ineu, comunei Sânmartin, comunei Cetariu și comunei Paleu.